دکتر محمد جواد کمالي
به سايت
خوش آمديد !
نوع مقاله
همكار
سال انتشار
شماره
دوره
نام مجله
عنوان مقاله
علمی - فرهنگی
-
1371
7
2
فصلنامه مترجم
علمی - فرهنگی
-
1372
11-12
3
فصلنامه مترجم
علمی - فرهنگی
-
1375
21-22
6
فصلنامه مترجم
علمی - فرهنگی
-
1376
25
6
فصلنامه مترجم
علمی - فرهنگی
-
1383
9-10
3
مجله علوم انساني
دانشگاه آزاد اسلامي
مشهد
علمی - پژوهشی
-
1384
148
38
مجله دانشكده ادبيات و
علوم انساني دكتر علي
شريعتي (دانشگاه
فردوسی)
علمی - فرهنگی
-
1384
41
14
فصلنامه مترجم
علمی - فرهنگی
-
1384
42
14
فصلنامه مترجم
علمی - فرهنگی
-
1385
43
15
فصلنامه مترجم
علمی - پژوهشی
-
1391
1
27
مجله رشد زبان
علمی - پژوهشی
-
1391
1
1
پژوهش های ادب و زبان
فرانسه (دانشگاه فردوسی)
علمی - پژوهشی
-
1393
1
1
ویژه نامۀ "همایش
پژوهشهای نوین ترجمه"
(دانشگاه علامه طباطبایی)
علمی - پژوهشی
-
1394
   
جستارهای زبانی
(دانشگاه تربیت مدرس)
مقاله ها
مقاله هاي منتشر شده به زبان فارسي

نوع مقاله
همكار
سال انتشار
شماره
دوره
نام مجله
عنوان مقاله
علمی - فرهنگی
-
1990
89
15
Laùte
علمی - فرهنگی
Dr. K.
Sayadpour
1990
127
21
Literatura Foiro, SUISSE
علمی - فرهنگی
-
1992
63
19
Juna Amiko, Hungry
علمی - فرهنگی
-
1997
160
34
Kontakto

Hollande
علمی - فرهنگی
-
1998
86
25
Juna Amiko, Hungry
علمی - پژوهشی
-
2007
20
-
La revue de Téhéran
علمی - پژوهشی
-
2014
9
5
Revue des Etudes de la
Langue Française
(دانشگاه اصفهان)
مقاله هاي منتشر شده به زبان فرانسه یا اسپرانتو

براي مشاهده مقاله بر روي عنوان آن کليک کنيد