دکتر محمد جواد کمالي
به سايت
خوش آمديد !
نمونه سوالات امتحاني
نمونه سوالات مربوط به ترم هاي گذشته است. بديهي است سوالات هر ترم با توجه به موضوعات درسي مطرح شده در کلاس طرح مي گردد.
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 3
بارم: 17
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 8
بارم: 18
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 6
بارم: 17
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 4
بارم: 15
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 6
بارم: 17
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 5
بارم: 18
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 17
زمان لازم: 90 دقيقه
بارم: 4+16
تعداد سوالات: 5
زمان لازم: 90 دقيقه
بارم: 2+18
تعداد سوالات: 6
بارم: 17
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 5
بارم: 17
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 4
زمان لازم: 90 دقيقه
بارم: 2+18
تعداد سوالات: 4
بارم: 15
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 4
بارم: 18
زمان لازم: 90 دقيقه
تعداد سوالات: 15
1. امتحان انشاء ساده
زمان لازم: 90 دقيقه
بارم: 6+14
تعداد سوالات: 6
پاسخنامه
پاسخنامه
2. امتحان وقايع نگاري
3. امتحان مقابله و بررسي آثار ترجمه شده فرانسه به فارسي
4.امتحان فرانسه عمومي
5. امتحان فرانسه اختصاصي 1
6. امتحان گرامر فرانسه 1
7. امتحان گرامر فرانسه 2
8. امتحان گرامر فرانسه 3
9. امتحان واژه شناسي و ترکيبات فرانسه
10. امتحان اصول فن ترجمه
11. امتحان ترجمه متون علوم انساني و اجتماعي 1
12. امتحان ترجمه ساده
13. امتحان ترجمه گروهي
پاسخنامه
14. امتحان آواشناسي فرانسه
بارم: 5+15
15. امتحان ترجمه متون گوناگون فارسي به فرانسه
پاسخنامه
پاسخنامه
پاسخنامه
پاسخنامه
پاسخنامه
پاسخنامه
پاسخنامه
پاسخنامه
پاسخنامه